Catalan English French German Italian Portuguese_portugal Spanish

La Parròquia de Porreres té una llarga tradició de corresponsabiltat, de saber que entre tots hem de fer possible una Església més arrelada en el poble, més participativa, més preocupada per acostar la Bona Nova de Jesús a la gent.

La memòria col·lectiva de la quantitat de persones que han format part del Consell Parroquial n’és un bon exemple. Els llibres d’actes conservats a la Rectoria són un testimoni de la feina feta des de l’any 1975, quan en el mes de març es celebraren les primeres eleccions. En aquell moment era rector de Porreres Mn. Pere Torres.

Des d’aleshores ençà, la participació activa, responsable i compromesa de persones de diferents edats ha enriquit i implicat a diverses generacions del nostre poble, ja que les eleccions celebrades cada tres anys, de forma democràtica, han estat una mostra de la bona feina que es fa i de la disponibilitat de moltes persones, que han pogut i volgut servir a la comunitat cristiana i a la parròquia, regalant el seu temps, les seves aportacions i la seva il·lusió perquè el Consell Parroquial hagi tingut tanta vida en aquest 35 anys.

La formació, en les diferents etapes que ha tingut aquest llarg recorregut, ha estat un punt important, ja que ha fet possible uns coneixements importants del que significa formar part d’un Consell Parroquial, conèixer les diferents formes de participar i poder viure el compromís cristià. També ha afavorit que el grup és cohesionàs, pogués manifestar la seva opinió, sempre des del respecte, i fos un canal de transmissió entre el sentir del poble i la Parròquia, amb l’objectiu de ser un canal de comunicació viu i actual, tenint present la realitat de cada moment.

La proposta de feina ja des del començament en comissions ha estat una bona eina de treball, perquè l’intercanvi d’idees i el debat és més ric en petit grup i les reunions del Consell s’enriqueixen amb les aportacions de cada comissió. Les comissions, en els primers anys, eren: litúrgia, acció social, economia i joventut. Posteriorment hi hagué alguns canvis, i la de joventut es va separar en dues: catequesi de joves i catequesi d’infants; litúrgia i celebracions; economia i patrimoni.

Els Consells Parroquials que hi ha hagut des de 1975 a l’actualitat han estat els següents:

 • 1975-1978: Mn. Pere Torres, Mn. Miquel Melià, germà Benet Tur de Sant Felip, Superiora del Convent de les monges de la Caritat, Francisco Adrover, Joan Font, Joan Lliteras, Josep Miró, Rosa Riera, Melchor Rosselló, Catalina Sala, Margalida Servera i els joves estaven representants per Miquel Barceló Ramonell, Catalina Oliver i Agustí Tomàs.
 • 1978-1981: Mn. Francesc Ramis, Mn. Miquel Melià, Sor Joana Borràs, Sor Maria Campaner, Antònia Sastre Ferrando, Miquel Barceló Más, Rafel Julià, Margalida Servera, Antoni Segura, Maria Miró, germà Benet Tur, Gabriel Cerdà Piña, Bartomeu Català, Francesca Ramis, Miquel Barceló Ramonell, Jerònia Gornals, Isabel Fiol, Joan Nicolau.
 • 1981-984: Mn. Francesc Ramis, Mn, Miquel Melià, Sor Joana Borràs, Sor Maria Campaner, germà Benet Tur, Sebastià Roig, Miquel Barceló Mas, Bernat Bauçà,Bartomeu Català, Gabriel Cerdà, Antoni Lliteres Vanrell, Antònia Montserrat, Apol·lònia Tomàs, Joan Viedma, Onofre Melià, Antoni Nicolau i Maria Concepció Nicolau. 1984-1987: Mn. Francesc Ramis, Margalida Ballester, Apol·lònia Barceló, Miquel Barceló Ramonell, Maria Francesca Barceló, Francesca Barceló Melià, Bernat Bauçà, Joan Mas, Maria Antònia Nicolau, Joan Viedma, germà Benet Tur, Sor Maria Comas.
 • 1987-1990: Mn Bartomeu Tauler, Mn. Andreu Genovart, Mn. Antoni Gili, Maria Antònia Nicolau, Bartomeu Català, Catalina Picornell, Catalina Servera, Margalida Servera, Apol·lònia Barceló, Sor Maria Comas, Rafel Picornell, Isabel Bonnin, Sor Antònia Oliver, Maria Lluïsa Barceló, Joan Mas, Sor Magdalena Llinàs, Jaume Garí, Maria Jesús Ximelis, Sebastià Melià, Josep Julià.
 • 1990-1993: Mn. Bartomeu Tauler, Mn. Andreu Genorvart, Maria Concepció Nicolau, Francesca Garcies, Joan Picornell, Antoni Palerm, Jaume Garí, Xerafí Expósito, Francesca Palerm, Jordi Oliver, Francesca del Blanco, Margalida Juan, Margalida Servera, Gabriel Cerdà, Sor Margalida Jaume, Júlia Viedma, Jaume Rosselló.
 • 1993-1996: Mn. Bartomeu Tauler, Mn. Antoni Riutort, Joan Mas, Catalina Sastre, Benet Mora, Antoni Palerm, Maria Antònia Nicolau, Margalida Juan, Maria Matas, Bartomeu Taberner Cuenca, Bartomeu Taberner Bover, Margalida Ballester, Joan Mayol, Catalina Capellà, Sor Margalida Jaume, Sor Antònia Oliver, Joan Vaquer, Maria Frau, Gaspar Barceló, Catalina Sastre.
 • 1996-1999: Mn. Bartomeu Tauler, Margalida Ballester, Maria Frau Bover, Joan Mayol, Benet Mora Ramis, Maria Antònia Nicolau Rosselló, Sor Antònia Oliver, Catalina Sastre Fuster, Bartomeu Taberner, Antoni Bordoy, Llorenç Cerdà Juan, Apol·lònia Montserrat, Margalida Mora Llaneras, Rosa Riera, Maria Carme Solivelles, Joan Vaquer, Petra Vidal.
 • 1999-2003: Mn. Joan Rosselló, Catalina Sastre, Tomeu Català, Miquel Vidal, Maria Matas, Amada Viedma, Catalina Oliver, Maria Antònia Nicolau, Rosa Riera, Benet Mora, Catalina Sastre, Petra Vidal, Toni Bordoy, Llorenç Cerdà, Antònia Mas, Catalina Colom, Sor Maria Barceló.
 • 2003-2006: Mn. Joan Rosselló, P. Francisco Novella, Josep Ramon Ortega, Antoni Servera, Antònia Mas, Bartomeu Mora, Catalina Sastre, Margalida Barceló, Maria Matas, Sebastià Melià, Maria Antònia Nicolau, Josep Julià, Maria Adrover.
 • 2006-2010: Mn. Joan Rosselló, Mn. Josep Sastre, Mn. Àngel Reigades, Catalina Sastre, Joana Karmany, Margalida Barceló, Maria Melià, Margalida Juan, Maria Adrover, Josep Julià, Joan Mayol, Bartomeu Esteva, Sor Maria Barceló, Andreu Gabriel Veny.
 • 2011-2014 : Mn.Àngel Reigadas, P.Francesc Novella, Sor Antònia Oliver, Simó Tortella, Carles García, Catalina García, Bartomeu Esteva, Margalida Juan, Joan Rosselló, Gabriel Cerdà, Joan Mayol, Maria Concepció Nicolau, Francisca Sagreras, Toni Garí i Maria Melià.

1

 • 2014-2015: Mn.Sebastià Salom Mas, P.Francesc Novella, Sor Antònia Oliver, Simó Tortella, Carles García, Catalina García, Bartomeu Esteva, Margalida Juan, Joan Rosselló, Gabriel Cerdà, Joan Mayol, Maria Concepció Nicolau, Francisca Sagreras, Toni Garí i Maria Melià.
 • 2015-2016: Mn.Sebastià Salom Mas, P.Francesc Novella, Sor Antònia Oliver, Gabriel Cerdà Piña, Catalina García Garí, Carles García Munar, Margalida Juan Mesquida, Joan Mayol Gornals, Bartomeu Esteva Serra, Maria Concepció Nicolau Nicolau, Joan Rosselló Julià, Francisca Sagreras Sorell, Maria Melià Garí, Miquel Rigo Rigo, Joan Bover Julià, Joan Picornell Blas, Catalina Oliver Riera, Joan Gil Rigo, Llorenç Cerdà Juan, Simó Tortella Sbert.
 • 2016- : Mn.Sebastià Salom Mas, Gabriel Cerdà Piña, Catalina García Garí, Carles García Munar, Margalida Juan Mesquida, Joan Mayol Gornals, Maria Concepció Nicolau Nicolau, Joan Rosselló Julià, Francisca Sagreras Sorell, Maria Melià Garí, Miquel Rigo Rigo, Joan Bover Julià, Joan Picornell Blas, Catalina Oliver Riera, Joan Gil Rigo, Llorenç Cerdà Juan, Simó Tortella Sbert.